9x13x12 bearing size pdf file

NOVEMBER 02, 2022

Our cpmpany offers different 9x13x12 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 9x13x12 bearing

HK0912 Shell Type Needle Roller Bearings 9x13x12HK0912 Shell Type Needle Roller Bearings 9x13x12

HK0912 SKF Drawn Cup Needle Roller Bearing 9x13x12HK0912 SKF Drawn Cup Needle Roller Bearing 9x13x12 HK Series - Open Ends. Drawn Cup Needle Roller Bearings have a deep thin-walled outer ring with Drawn cup needle roller bearing BK0912-NADELLADrawn cup needle roller bearing BK0912-NADELLA , dim : Ø int. 9 x Ø ext. 13 x th. 12 mm. Drawn cup needle roller bearing BK0912-NADELLA - 9x13x12 mm 

@@@@@@@@
AdRTNJre
UCTX16 - - - - - - - -
UCP213-40C4HR23 - 75 mm - - - - - -
UEHPL206W - 630,000 mm - - - - - -
UEF210-31 - - - - - - - -
UELP210-31TC - - - - - - - -
UCNST207-21 - 130 mm - - - - - -
UCST207C4HR23 - 170 mm - 67 mm - - - -
UCHPL201-8MZ20RFB - 20 mm - - - - - -
UCFT208-25C - - - - - - - -
UCFL206-18 - - - - - - - -
UCNFL201-8MZ2W - - - - - - - -
BNFL6-20MZ2CEB - 17 mm - - - - - -
UCFC214C4HR5 - 45 mm - - - - - -
UEFBL207-20MZ20W - - - - - - - -
UCFC208-24NP - 50 mm - - - - - -
MUCTPL205CEB - - - - - - - -
BNFL7-22MZ2CEW - 280 mm - - - - - -
UC207-22RT - 23,8125 mm - - - - - -
MUCHPL204RFCB - - - - - - - -
BLCTE207-23 - - - - - - - -
BTBL4-12MZ2CEB - 104,775 mm - 47,625 mm - - 3,3 mm -
UCPPL207-20MZ2CB - - - - - - - -
UCFPL206-20MZ2W - 180 mm - - - - - -
UCLP209C4HR23 - 240 mm - - - - - -
UENST205-16NPMZ20RF - - - - - - - -
BPW206-18 - - - - - - - -
MUCHPL206B - - - - - - - -
CUCFL211-35CE66 mm80 mm - - - - - -
CUCF215-47CE - - - - - - - -
KHR208 - - - - - - - -
UEFPL207-22CEW - 800 mm - - - - - -
UCFB208NPMZ2 - - - - - - - -
UCST210-31NPMZ2RF - 381 mm - - - - - -
UCP216NP - 55 mm - - - - - -
UCNTPL204-12MZ20CEW - - - - - - - -
MUCT210-32NP - - - - - - - -
UCT211CE - - - - - - - -
UCFCS206C4HR5 - - - 41,275 mm - - - -
KH207-23 - - - - - - - -
MUCFT210-31NP - - - 2 mm - - - -
UCSP207-22 - - - - - - - -
UGGFDR209-26 - 10 mm - - - - - -
MBLCTE207NP - 220 mm - - - - - -
UCFT207-23NPCE - 900 mm - - - - - -
UCNFL201-8W - - - - - - - -
UCTBL207-20MZ2RFCEB - - - - - - - -
UCP317 - - - - - - - -
UCPPL208-24MZ2B - - - - - - - -
UCFPL207-22MZ2W - - 50 mm21 mm - - - -
UCHPL207-20B - 300 mm - - - - - -
UKP213+HE2313 - 25 mm - 16,25 mm - - - -
UCWTPL204-12MZ20RFCEW - 88,9 mm - - 23 mm187 mm - -
MUCFL204-12RF - - - - - - - -
UCLP206-20CE - 17 mm - - - - - -
UCF210-32NPMZ20 - - - - - - - -
UKFS316+H2316 - - - - - - - -
UCMF208-24MZ20 - 150 mm - - - - - -
UC218C4HR23 - - - - - - - -
MB-10 - - - - - 184 mm - -
COM-16TKH - 146.05 mm - - - - - 0.41
XAM-6 - - - - - - - -
AMF-M20T - 10 - - - - - -
CG-6ET - - - - - - - -
AB-12T - - - - - - - -
ABF-M10T - - - - - - - -
CEB-5 - - - - - - - -
VXCM-840 mm - - - - - - -
AM-32-1 - - - - - - - -
MM-12T - - - - - - - -
CB-8SZ - - - - - - - -
AB-14Z-1 - - - - - - - -
AIB-10T - 50 - - - - - -
AW-7Z - - - - - - - -
AWF-M10Z - - - - - - - -
AG-16Z-1 - - - - - - - -
SPW-7 - - - - M1695 mm - -
MW-M18T - - - - - - - -
MB-4BPST-1 - - - - - - - -
KW-24Z-13 - 50 - - - - - -
ABF-M20 - - - - - - - -
GEZ028ES-2RS - - - - - - - -
MM-16T-1 - 47.62 mm - - 18mm - - -
SW-7ET - - - - - - - -
VCAB-12 - - - - - - - -
KG-8SZ - - - - - - - -

FAG BK2912 Bearing | 65941/9bearing 9x13x12 NeedlePart Number BK2912 Needle Roller Bearing (FAG) Old Code 65941/9bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 9 Outside diameter OD D 13 Thickness B 

BK0912 INA Bearing | BK0912-INA - 9x13x12 mmDrawn cup needle roller bearing BK0912-INA - 9x13x12 mm . HK1816 NTN Needle roller bearing are combined needle roller bearings for supporting radial HK0912 Miniature Needle Bearing 9x13x12 - VXB Ball BearingsHK0912 Miniature Needle Bearing 9x13x12. HK0912 Miniature Needle Bearing 9x13x12. Larger Photo · >. HK0912 Miniature Needle Bearing 9x13x12

@@@@@@@@
INANSKNTNKOYOTimken
COM-M86004-2Z/C3WTSYR 3 NH-11822234EKW33 C37212CG1Q16J84
SM-73MM9114WI DUH7003 ACD/P4ADGC7222HG1DUJ8423132CAME4C3
MM-8T593-9009871904 ACD/P4ADFBR2471903CVQ21J74
ASWK-5ETC6208 TN/C4 MVE 414E23280 CAK/C08W507UCHP206D16000-ZCM
MW 7T48685-90066B/EX407CE3TDM6902-2NSE C3MLE71900CVDUJ84S
ALM-12T315S-HYB 17200 BEGAP5306EEG152311TN
PWB-8T-3L357049-90049SYR 3.15/1630TAB06DB-2LR/GMP4UCFH203
CG-106205-2Z/LHT648503MLECH7009HVUJ74S7928A5TRDULP4Y
AG-3ZB/SEB907CE1UL7211 ACD/P4ADBB6201-2NSENRTS2-6310LUAZV10
COM-M8T71909 CD/P4ADBC7018 CD/P4ADGBVT1837021CVDUJ846405C3
RAM-571914 ACD/P4AQBCB7014 CD/P4ADFB23030EW33 C36017NRC3
XAB-6YET 210-115 W3MM9336WI TUM6005L1CC3P4NJ2308WC3
MM-5TGEZH 204 ES-2RS/C2592B-37226BMU C31205C4
ASW-6T-955210CFF170RIU664OA101R1NU332MY C37038CTRDUMP4
XAM-3TB/EX757CE3DDMHM265049TDG-900377012VQ30J84R6LLBC3
SM-10T6004-Z/C3MT2MMVC9118HXVVDUMFS934NU32030206JP5
CB-4S1210 EKTN9/C3171400-2UCP210HT2D12F-FLWA676AT2ZZ1/1K
ASWK-4TW 6002-2RS1/VT378RCJ 1/2 NT7313 BMU C3NJ2206W
VCG-10Z6306-2Z/C4VT127BRFC12306EEG15552D
XAB-7Z71924 ACD/P4ADT5202KDD885096213NRC3
MGF-M8TBSD 4575 C/DGA2MMVC9102HXVVDUMFS637UCFH205D17028CVQ16J74
KM-7YF22206 E/W64LSM90BRHSNQBATL628ZZ23056CAMKC3P55W507
AG-7T212SFFGMar-777212HG1DFJ84NPS103RR2C
WC-4TG452312 M2/W502NA33895SW-90079R4AZZ6218MRC4
KW-46201-2Z/LHT23442S-271940HVQ21J847020HVDBJ74
MBF-M10312MFG3767A-223160EKW33 C37002CVDBJ74D
GEG20ET-2RSSYR 2.3/46314-2NSE C37220BGM6321ZZC3
COM-M15T-45214CUCPX-1.15/16607Z608LLBC3/2A
SM-126211-2Z/C4VT1276208-2NSE C3NU220EG156902ZZC3
AW-5T452324 M2/W502HSB014CDB/GNP56213ZZENRUC214-211D1
GEZ020ET-2RSSYR 1.15/16 H6015 NR C371905HVQ16J847040CTRDULP3
SG-3Z318M7019VQ27J946010-2NSE C371918HVDURJ74
MM-6KZTU 1.1/4 WF6002-2NKE C371909CVUJ7422324CAME4C4VE
HXAM-4TSY 1. TF/VA2266907T2CM/2AQ523080EW33 C36221LLBC3
CW-M16ZNJ 320 ECJ/C36308ZZE C37003CVUJ947018A5TRV1VSULP3
XAM-10ZB/SEB1107CE3UM71922HVQ21J741622-2RS627ZZC3/5C
XM-8ZNJ 2316 ECML/C423028EKW33 C36004LLU/XG7414BMG
CG-861844/C3NPS114RRC23136EW33 C36277-TRB
AG-10T6003-2Z/GJN6305 C37206CG1DTJ046238M
XCM-823152 CACK/C083W5075213ZZ C328BC08S1NC2 C37919A5TRV1VSULP3
PNB-7TG7008 ACDGB/P4A5S-BNT908DTP25304BZZ/5CFSYE 3.7/16 H
RAM-47006 CE/HCP4ADBAR24-2NSL22330EKW33 C37906A5TRDULP4Y
MB-12D-27ZPB100ZM22322BC37304BGC37019CTRDULP3
RAM-8T-5NJ 308 ECML/C3NU205MY C36905X-2NSE6204-2RSH/C3VT376
XM-4Z5216MFBL224C4S62022RSD1366010-2Z/C3HT41
XAM-86203 2RSNRJEM25BCS11 C46315ZZE C3N1013BTCCG5P4
CB-5B/EX657CE3TDL22319EF8006201LLBC36215/P6
MG-16T-16209-RS1/C3W647013CYDUP4NN3018M2KC1NAP57204A5TRDULP4
VCW-12S7013 ACD/P4ATBTB6200Z/5C6314LLBCMB/VEB80/NS7CE3DUL
SG-16ET113KSZ87506NU215SYE 2.11/16 NH-118
AB-M167016 ACD/P4ADGALT20F1MG308FFPCM1922CA80BAR10STYNDBELP4A
GACZ040SNJ 314 ECP/C423030EKW33 C35208-2NSL225147 M
AM-16T-27026 CD/P4ADT71912HVDUJ847022CVQ16J74D6220VVR
AM-M12C2F108ZMG7212BU6218 C3NNU 4936 B/SPC3W33
RXAB-6TNJ 326 ECM/C4VA3056307LLBC3/9BMLE7014CVDUJ74S3207B-2RSNRTNC3
MB-M8TSYR 2. Y6910-2NSL30TAB06DBP43204J
GACZ080S6214 M4/C37206CG1DUJ74108FFM22230CAMKE4C3
HAB-12TG313SGN220 MC3NU309 MC3R12V
VCB-87002 CD/P4AVT16222211BL1KD1C322232BKD1C3BL318ZZ
AM-6Z7014 CD/QBCBVQ25324056EW337310BMUNJ322MC3
MB-M107206 CD/VQ2537002CGD2/GLP423126EKW33 C33311B-2RSRNRTNH
AIB-16TB/VEX557/9CE1DDLN228MY C3M5207DA1307TN
RXAB-6627-2ZTN9/C2HLHT2371948CVUJ746922ZZNJ234M
MM-M10Z71913 CE/HCDTVQ2537202CYDUP46002ZZC3/L6276207ZC3
KW-16-2NU 1044 ML/C36007FT1506017-2NSL23148CG3E4C4
SB-3Z71806 ACD/P4ADGB(SEA307CE3DUM)87026WPC104TP7002CTRDULP4
AM-16-17130DU-BKE71926HVURJ747906CYU/GLP422248CAMW507
SM-8E71917 ACD/P4AQGBNN3018M2KC1NAP46210EEC37018A5TRDUDMP3
AMF-M16TBSD 3572 C/DTVT105TMB206ZZ24028EW33 C37016A5TRQUMP3
MM-M25Z6322/W646216-2NSLNR71902HVDBJ846210DU
XB-5SA 25 C/VZ02863210ZZV1N218M7210CTYNDUHP4
COM-M1OT311MNJ207 MC37006HVDBJ747020A5TRDULP4Y
SPW-8FPAG 12007010CDB/GLP523140 EW33 C37907A5TRDUMP3
MB-20T6204-2ZN5210SC36314L1C3P616034M
CM-77018 ACDGA/VQ253NJ2047016CVDFJ743313BTNC3
UC210-317026 CD/P4ATBTAML71907HVDUJ84S514185203ZZJ
MIB-771918 ACDGA/VQ2536026 C36201ZZ/12.7C3/5KQMP24138CAMC3W507B
EE291250-30580/291750-3000023984 CC/W5131207L0EN6013Z7928CTRDUMP3
W 628/6-2ZR/R799608-2Z/LHT237004CYDUP4JEL206-102D16002ZP5
2MMV9119HX SUMVMZ 6308-2RS71907CVDUJ84FR6ZZ7313BMPC
5307MFFG6210-2RS1/C3W64NU313MY C36807LBV15NU2205ET
23268YMBW33W45AC371912 ACDGA/HCVQ253UCX12D1NF307M23264CAMKE4C3P53
83116211 JEM1605-2RS6310ZNRC3NUP304W
18790-90048 - M1309C6406ZZC37928CTRDULP4Y
QJ 306 N2PHAS/C2L - - - 3208B-2RSRTNGC3
3MM224WI DUL - - - 22238CAME4

Wholesale China BK0912 Needle bearing 9x13x12 - ISUTAMIBK0912 Needle Bearing.Fw(mm):9;D(mm):13;C(mm):12;Weight(Kg):0.0046.Order BK0912 Needle Bearing 9x13x12 at ISUTAMI.comDrawn cup needle roller bearing HK0912-INA - 9x13x12 mmDrawn cup needle roller bearing HK0912-INA IN STOCK, dim : Ø int. 9 x Ø ext. 13 x th. 12 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 

HK0912 Needle Bearing 9x13x12 TLA912Z Miniature NeedleHK0912 Needle Bearing 9x13x12 TLA912Z Miniature Needle Bearings: Needle Roller Bearings: Amazon.com: Industrial & ScientificOchoos 1pcs HK0912 9x13x12 mm 67941/9 Bearing - AmazonOchoos 1pcs HK0912 9x13x12 mm 67941/9 Bearing Shell Type Needle Roller Bearings HK091312: Amazon.com: Industrial & Scientific